Algemene Voorwaarden van www.kinderschilderijen.net

Artikel 0. Definities

Gebruiker: kinderschilderijen.net, een handelsnaam van Greenecom,ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09191713.

Koper:  de natuurlijke- of rechtspersoon die een overeenkomst met ons, Gebruiker, heeft gesloten.

Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn, onder uitsluiting van andere voorwaarden, van toepassing op al onze aanbiedingen, bestellingen en door ons aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd.

Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken.

Het accepteren van een aanbieding en het doen van een bestelling geschiedt onder toepassing van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 2. Offertes en bestellingen

Al onze offertes dienen te worden aangemerkt als vrijblijvende uitnodigingen aan de potentiële koper tot het doen van een aanbod, welke eerst na schriftelijke bevestiging onzerzijds door ons wordt aanvaard.

Wij kunnen niet aan onze offertes worden gehouden waarvan koper redelijkerwijs kan begrijpen dat deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

Een overeenkomst met ons komt eerst tot stand wanneer wij een aan ons gegeven order schriftelijk hebben aanvaard. Slechts de inhoud van de factuur bindt partijen.

Wij zijn gerechtigd orders te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden.

De koper kan de bestelling kosteloos schriftelijk annuleren zolang het bestelde nog niet is verzonden.

Indien wij onze leveringsplicht niet tijdig kunnen nakomen zijn wij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen.

Ingeval van overmacht kan de koper ons niet tot schadevergoeding aanspreken.

Artikel 4. Prijzen

Onze prijzen zijn inclusief omzetbelasting doch  exclusief verzendkosten en overige kosten zoals heffingen  en belastingen. Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt. Prijswijzigingen hebben geen invloed op lopende orders.

De  in onze offertes genoemde prijzen betreffen uitsluitend het omschreven product en niet eventueel andere getoonde objecten.

Bij  fouten in prijspublicaties behouden wij ons het recht voor om alsnog de juiste prijs te berekenen waarbij koper het recht heeft de bestelling te annuleren.

Artikel 5.Afkoelingsperiode, reclamering en retourzendingen

Binnen 7 dagen na ontvangst kan de koper de gekochte goederen, mits ongebruikt en onbeschadigd en in de originele verpakking met aangehechte labels of etiketten en onder bijvoeging van een kopie van de originele factuur, terugzenden.

Terugzendingen kunnen slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke annulering van de order en conform de door ons verstrekte verzendinstructies.

Verzendkosten voor retourzendingen zijn ten laste van koper. De bewijslast voor de retourzending ligt bij koper.

Ingeval van vooruitbetaling zal het koopbedrag van de conform onze verzendinstructie verzonden retourzending worden teruggestort.

Voor retourzendingen die onvoldoende gefrankeerd  of niet volgens onze verzendinstructies zijn geretourneerd brengen wij de kosten in rekening.

Aktie- of kortingsartikelen en sommige in de wet genoemde producten kunnen niet geretourneerd worden en komen niet voor creditering in aanmerking.

Artikel 6. Garantie en aansprakelijkheid

Voor de door ons geleverde producten geldt uitsluitend de garantie zoals deze door de fabrikant van het product wordt vastgesteld.

Onze aansprakelijkheid is in dat geval beperkt tot gebreken die een gevolg zijn van fabricage- en materiaalfouten.

Indien wij om welke reden dan ook tot schadevergoeding verplicht zijn, zal de schadevergoeding nimmer hoger zijn dan een bedrag, gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot dit product.

Indien de koper aan het gekochte goed reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd/doen uitvoeren, vervalt elke garantieverplichting onzerzijds.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

Door ons geleverde zaken blijven ons eigendom tot aan het moment van volledige betaling van al hetgeen de koper uit hoofde van, samenhangende met of voortvloeiende uit de door ons geleverde zaken aan ons verschuldigd is.

Artikel 8. Betaling en Levering

Betaling dient te geschieden in Euro zonder enige aftrek of korting,  door overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening, voorafgaande aan de levering van het bestelde goed.

Aanvaarde orders worden geannuleerd indien niet binnen 8 dagen na factuurdatum het totale factuurbedrag op een van onze bankrekeningen is bijgeschreven.

Uitsluitend na volledige betalingsontvangst wordt de order voor risico van koper verzonden aan het door koper bij de bestelling opgegeven afleveradres  op de wijze en voorwaarden zoals in onze orderbevestiging is aangegeven.

Aangegeven levertermijnen zijn indicatief en er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend. Deelleveringen, welke ieder een afzonderlijke overeenkomst vormen,  naar onze keuze.

De koper heeft de verplichting om bij ontvangst van de goederen te onderzoeken of deze aan het gestelde in de overeenkomst beantwoorden en tekortkomingen binnen twee werkdagen per email aan ons te melden.

De door ons geleverde zaken kunnen van de omschrijving in de order afwijken indien en voor zover het gaat om kleine maatverschillen, hoeveelheidverschillen en ondergeschikte wijzigingen.

Artikel 9. Toepasselijk recht

Op de door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederland recht van toepassing.

Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met/voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en door ons verrichte leveringen worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.

Aanspraken en rechten welke door ons in deze Algemene Voorwaarden worden bedongen zijn mede bedongen ten behoeve van door ons ingeschakelde derden.

Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen in deze Algemene Voorwaarden hun geldigheid verliezen, blijven alle andere artikelen onverkort van kracht.

Wij  behouden ons het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.